Image

מחסן עצים באזור פתח תקווה

אתם רוצים להגשים את חלומכם אבל הפעם אתם רוצים לחשוב באופן יצירתי. מחסן עצים באזור פתח תקווה הוא הפתרון המושלם עבורכם. מלחמת העולם הראשונה שמה קץ לגידול מהיר של המושבה . הפגיעה העיקרית הייתה בענף ההדרים, שהיה מבוסס על יצוא. במשך למעלה משנתיים היתה המושבה בקו האש, כתוצאה מכך באו גזירות, גירושים, הרס הכלכלה ובתי היישוב.
בתום המלחמה שיקמה פתח-תקוה את עצמה במהירות. בתחילת שנות העשרים החל בפתח-תקוה תהליך של עיור, שהוחש בשנות השלושים, עד שהוענק לה מעמד של עיר.
בשנות השלושים החל תהליך של תיעוש אינטנסיבי, ובשנת 1934 הוקצה אזור תעשייה, שבו התמקמו בתי מלאכה שונים. בימי מלחמת העולם השניה כבר הייתה פתח-תקוה בדרגת התפתחות כזו, ששוב לא נשקפה סכנה לעצם קיומה. ענף הפרדסים אמנם נפגע קשות, אולם ענפים נוספים המשיכו את קיומם ומאוחר יותר עברו התפתחות רבה. במשך כל תקופה זו נמשך המאבק של ערביי האזור במתיישבי פתח-תקוה שהחל בפרעות 1921, נמשך בפרעות 1929 והחל מאבק המחתרות בערבים. עם צאת הבריטים התייצבו רוב הקצינים והסמלים במשטרת פתח-תקוה לפקודת ה"הגנה". אלחוטאי המשטרה שירתו את שירות הידיעות של ה"הגנה", וכשחסרו חוטי תיל לביצורים בנזלה, אספו השוטרים את התיל שבחצר המשטרה ומסרוהו ל"הגנה". כמו כן העמידו השוטרים לרשות ה"הגנה" את מחסן הבגדים וכל מה שנמצא ראוי לשימוש. ה"רכש" הזה היה הציוד הראשון של הגדוד שהוקם בפתח-תקוה.
לאחר שפינו הבריטים את מרחב פתח-תקוה ב-15 בינואר שוחרר אזור הפרדסים, שחיילי אצ"ל כינוהו בשנות המרד "מדינת היהודים". מייד החל אצ"ל בהקמת בסיסים בפתח-תקוה, שבהם רוכזו לוחמים וציוד צבאי ששירתו גם מחוזות אחרים. עמדת המגן הראשונה שהקים אצ"ל בפתח-תקוה היתה בשכונת שערייה, הסמוכה ליהודייה. בשכונה זו היו גם עמדות של לח"י ושל ה"הגנה". "היחסים בין חיילי שלושת הארגונים היו תקינים," סיפר ידידיה מכנס, ממפקדי הח"ק בפתח-תקוה. לכן מחסן עצים באזור פתח תקווה מומלץ עבורך בתקופת החורף כיוון ששם הבנייה שלו הרבה יותר פשוטה.

מחסן עצים באזור פתח תקווה - בלוג קאונט